HÌNH ẢNH MỘT SỐ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG HỆ THỐNG PENETRON TRÊN THẾ GIỚI

corredor

sabesp

sport-hub

talkatora

hinh5

da5

 

da31

da1

img-5376

img-5530

zara-1

foto-20

foto-18

foto-28

foto-13

foto-1

sport-hub-2

aker-sol-stavanger-3

al-jaber-6

foto-11

mornos-water-canal-1

the-city4

zara-2

foto-23

foto-19