PRANs & PRAHs – Thử nghiệm hấp thụ và kiểm tra độ thấm