Bảo hành

 BẢO HÀNH HỮU HẠN

Nhà sản xuất, Công ty Penetron Internaltional Ltd., tùy thuộc theo các điều kiện và điều khoản kèm theo, bảo đảm với khách hàng sử dụng hệ thống chống thấm mao dẫn rằng nếu hệ thống sản phẩm Penetron bị lỗi hoặc không hoạt hóa theo như các tiêu chuẩn đã nêu trong tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất, do lỗi nguyên liệu bị hư hỏng trong thời hạn mười (10) năm, thì Công ty Penetron Internaltional Ltd. sẽ cung cấp miễn phí cho khách hàng nguyên liệu với trị giá bằng với chi phí nguyên liệu đã được cung cấp, để khắc phục sự cố rò rỉ. Cụ thể là Công ty Penetron Internaltional Ltd. bảo đảm rằng bê tông đã được xử lý bằng các sản phẩm của Penetron, và trong một số trường hợp là các dòng sản phẩm chống thấm Penetron, sẽ duy trì tình trạng không bị thấm nước trong mười (10) năm nếu được thi công đúng với hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất. Chế độ bảo hành này sẽ không áp dụng, và Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp lỗi hoặc hư hỏng như sau:

  1. Thiên tai hoặc các điều kiện bất thường như lũ lụt, sét, bão, mưa đá, gió bão, lốc xoáy, động đất hoặc các vụ cháy nổ;
  2. Hư hỏng kết cấu do chuyển vị, dịch chuyển, biến dạng và/hoặc do thiết kế kết cấu tính toán thiếu hoặc sai sót;
  3. Thay đổi diện tích hoặc cấu trúc;
  4. Rơi đồ vật hoặc các chất phá hủy từ môi trường bên ngoài như bụi phóng xạ, các chất tẩy rửa và các chất ăn mòn nói chung;
  5. Dịch chuyển bất thường, hoặc những thay đổi phương thức sử dụng có thể tác động xấu đến các dòng sản phẩm Penetron;
  6. Lỗi trong thi công của Đơn vị thi công trực tiếp hoặc Nhà thầu chính;
  7. Lỗi do bất kỳ yếu tố nào khi thi công với các dòng sản phẩm Penetron.

Người sử dụng chấp thuận nguyên liệu của các dòng sản phẩm Penetron như là giải pháp duy nhất và coi đây là giới hạn trách nhiệm của Nhà sản xuất, mà không tính đến trách nhiệm pháp lý của Người sử dụng, trong đó bao gồm các trách nhiệm nêu trong hợp đồng cũng như trách nhiệm liên đới bắt nguồn từ bất kỳ lỗi nào của các sản phẩm chống thấm Penetron.

Khi Nhà sản xuất đã đồng ý cung cấp đầy đủ nguyên liệu để sửa chữa theo hợp đồng trong một thời hạn cụ thể, Người sử dụng chấp thuận sẽ không đòi bồi thường thêm cho các tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm liên đới bắt nguồn từ các sự cố rò rỉ hoặc lỗi của các sản phẩm chống thấm Penetron. Mọi đòi hỏi sẽ bị coi là vô hiệu trừ khi Người sử dụng gửi yêu cầu bằng văn bản đến Nhà sản xuất trong thời gian ba mươi (30) ngày kể từ ngày sự cố xảy ra. Yêu cầu này phải được gửi đảm bảo qua bưu điện hoặc có chứng thực.

Người sử dụng phải thông báo bằng văn bản đến Nhà sản xuất về tất cả các lỗi cần khắc phục, các đề xuất sửa chữa, thay đổi hoặc bổ sung đối với các dòng sản phẩm Penetron xảy ra sau ngày bảo hành có hiệu lực. Bản vẽ và kế hoạch sửa chữa cần nêu rõ những thay đổi hoặc bổ sung và phải được gửi cho Nhà sản xuất. Việc sửa chữa, thay đổi hoặc bổ sung chỉ được tiến hành khi có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Nhà sản xuất.

Người sử dụng đồng ý cho phép Nhà sản xuất và đại diện được ủy quyền được tiếp cận hiện trường trong suốt thời gian bảo hành.

Chế độ bảo hành này không bao gồm, và Nhà sản xuất không bảo hành các hạng mục không phải là một phần có sử dụng hệ thống các sản phẩm chống thấm Penetron, bao gồm mà không có giới hạn các chất nền được dùng cho hệ thống hãm hơi, thoát nước và thông hơi.

Chế độ bảo hành này chịu sự phán quyết và được soạn thảo phù hợp với luật của Hoa Kỳ mà không tính đến các nguyên tắc xung đột luật tại nước sở tại.

Chế độ bảo hành này sẽ không có giá trị nếu việc thanh toán tiền mua vật liệu chống thấm cung cấp bởi Nhà sản xuất/Nhà cung cấp chưa được thực hiện theo những thỏa thuận trước và các điều kiện ràng buộc khác.