Sự khác biệt PRANs & PRAHs

pranvsprah_thepenetrondifference-vn1
pranvsprah_thepenetrondifference-vn21pranvsprah_thepenetrondifference-vn31

pranvsprah_thepenetrondifference-vn41pranvsprah_thepenetrondifference-vn5pranvsprah_thepenetrondifference-vn6pranvsprah_thepenetrondifference-vn7pranvsprah_thepenetrondifference-vn8