PRANs & PRAHs – Thử nghiệm hấp thụ và kiểm tra độ thấm

Sự khác nhau giữa thử nghiệm hấp thụ và kiểm tra độ thấm.