PRANs & PRAHs – Thử nghiệm hấp thụ và kiểm tra độ thấm

Sự khác nhau giữa thử nghiệm hấp thụ và kiểm tra độ thấm.

pranvsprah_absoprtion-vs-permeability-vnpranvsprah_absoprtion-vs-permeability-vn2pranvsprah_absoprtion-vs-permeability-vn3