Hướng dẫn cách xem ngày sản xuất và số lô sản xuất

Hệ thống sản phẩm Penetron được đánh số ngày sản xuất và lô sản xuất theo các hệ thống qui ước được dán hoặc in trên bao bì sản phẩm như sau:

1. ĐỐI VỚI NHỮNG SẢN PHẨM CÓ DÃY 11 SỐ (cho những sản phẩm có hạn sử dụng 12 tháng):

Tám (8) số đầu tiên của dãy số là năm/tháng/ngày (yyyy/mm/dd) sản xuất; ba (3) số cuối cùng là số lô sản xuất.

Thí dụ: Trên bao bì sản phẩm có dãy số “20140905525” thì được hiểu: sản phẩm này được sản xuất vào ngày 05 tháng 09 năm 2014; số lô sản xuất: 525.

 2. ĐỐI VỚI NHỮNG SẢN PHẨM CÓ DÃY 06 SỐ (cho những sản phẩm có hạn sử dụng lâu hơn 12 tháng):

Ba (3) số đầu tiên của dãy số là ngày sản xuất (theo Lịch Julian – là con số chỉ thứ tự của một ngày trong một năm); hai (2) số tiếp theo là năm sản xuất; các số tiếp theo là số lô sản xuất.

 Thí dụ: Trên bao bì sản phẩm số dãy số “034161” thì được hiểu: sản phẩm này được sản xuất vào ngày thứ 34/365 (tức ngày 03 tháng 02); năm 2016; số lô sản xuất: 1.  

 Tham khảo thông tin về Lịch Julian tại đây: https://www.quadax.com/support/calendar.htm

3. ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM BĂNG CẢN NƯỚC CHO MẠCH NGẦM (PENEBAR SW-45 & 55):

Các sản phẩm này được đánh số ngày sản xuất theo hệ thống qui ước riêng như sau:

3.1. Với dãy chữ số bắt đầu bằng các chữ cái: bốn (4) số ở giữa dãy số là số tháng và năm sản xuất (mm/yy); bốn (4) cuối cùng là số lô sản xuất.

Thí dụ: Trên bao bì sản phẩm có dãy chữ số: PMI-0115-0639 thì được hiểu sản phẩm này được sản xuất vào tháng 01 năm 2015.

3.2. Với dãy số chỉ có các con số: bốn (4) số ở giữa dãy chữ số là tháng, ngày và năm sản xuất (m/dd/y).

Thí dụ: Trên bao bì sản phẩm có dãy số:3-9034-04 thì được hiểu: sản phẩm này được sản xuất vào ngày 03 tháng 09 năm 2014.

3.3. Với dãy số vừa có các con số, vừa có chữ cái: bốn (4) số tiếp sau các chữ cái: số đầu tiên là năm (số cuối cùng của năm); ba (3) số tiếp theo là ngày sản xuất (theo ngày Julian).

Thí dụ: Trên bao bì sản phẩm có dãy số M-2-S-5-097-1/45 thì được hiểu sản phẩm này được sản xuất vào ngày thứ 97 của năm 2015 (tức là ngày 7 tháng 4 năm 2015).