DỮ LIỆU KỸ THUẬT

VIDEOS

Penetron® How It Works

The Penetron System

Peneplug® Application Video

Penetron® Crack Healing Technology

Penebar Application

Penetron® Admix Application Video

PRODUCT CATALOGS

HỆ THỐNG SẢN PHẨM PENETRON
Việt | English

PENETRON ADMIX
Việt | English

PENEBAR SW
Việt | English

ỨNG DỤNG TRÊN BỀ MẶT
Việt | English

PENESEAL FH
Việt | English

GIẢI PHÁP CHO BÊ TÔNG
Việt | English

PENESEAL PRO
Việt | English

COMPANY PROFILE
Việt | English

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sự phát triển của công nghệ tinh thể
thu hẹp khoảng cách giữa độ thấm và độ bền
Việt | English

“Công Bố Sản Phẩm Môi Trường” (EPD)
cho sản phẩm Penetron Admix và Penetron
 English

Vật liệu Penetron hoạt động như thế nào?

Bền vững – Tin cậy – Penetron